Generalforsamling 13. feb. 2023

Indkaldes til generalforsamlig 13. feb. 2023

GENERALFORSAMLING 2023

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Mandag den 13. februar 2023 kl. 19.00

VUC, Teknologiparken 1, Aabybro

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingenter for næstfølgende år
  4. a. Fremlæggelse af budget
 5. Forslag til vedtægtsændringer (* se bemærkning)
 6. Indkomne forslag (* se bemærkning)
 7. Valg af formand
  7. a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  7. b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af statsautoriseret/registreret revisor
 9. Evt.

*Bemærkning: Forslag fra medlemmerne samt ændringsforslag til klubbens vedtægter skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 10. januar 2023, således at disse forslag kan udsendes sammen med dagsorden. (se klubbens vedtægter §4)

Bemærkninger til dagsordenen.

Ad. 1.            Bestyrelsen foreslår Per Mogensen

Ad. 3.            Kan afhentes i klubben fra 30. januar

Ad. 4. a.        Bestyrelsen indstiller, at medlemskab og medlemskontingenter 2024 fastsættes således:

                      Fuldgyldigt medlemskab                        2023                                    2024

                      Piger og drenge – junior                           fra kr. 1.700                        til kr. 1.700

                      (ny) Piger og drenge. – junior uden banetill.kr.     500                        til kr.   500

                      Ung senior – Ungdom                              fra kr. 3.200                        til kr. 3.300

                      Damer og herrer – senior                         fra kr. 5.800                        til kr. 6.100

                      Fleksibelt medlemskab (med DGU-kort mærket fleksibel)

                      Hverdagsmedlemmer                              fra kr. 4.700                        til kr. 5.000

                      Fleks medlemmer                                    fra kr. 2.050                        til kr. 2.100

                      Medlemskaber i øvrigt:

                      Langdistancemedlemmer, single/par      fra kr. 2.800/4.200              til kr. 3.000/4.400

                      Passivt medlemskab                                 fra kr.     500                       til kr.    500

Ad. 5.            Forslag til vedtægtsændringer:
                      Ingen forslag

Ad. 6.            Indkomne forslag:
1. Forslag om godkendelse til omlægning af kreditforeningslån
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at der gives godkendelse til, at bestyrelsen kan omlægge klubbens kreditforeningslån.
Forslaget er i henhold til klubbens vedtægter § 8 afsnit 4: Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling
Bemærkning: Bestyrelsen arbejder på, at der kan omlægges til bedre lån, som vil give mere luft i økonomien for klubben

2. Forslag om salg af jord
Bestyrelsen forslår generalforsamlingen, at der gives godkendelse til at sælge jordstykket til venstre ved indkørslen til klubben. Jordstykket er på 3000 kvadratmeter og ligger ved siden af bygningerne med skobutikken og vvs forretningen.
Forslaget er i henhold til klubbens vedtægter § 8 afsnit 4: Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
Bemærkning: Der har vist sig en evt. køber til jorden, og bestyrelsen vil sælge jorden fra, ud fra gældende priser som er normalt for et stykke landbrugsjord.

Ad. 7.            Valg af formand

                      Ole Nøhr                                                                                              Modtager genvalg

Ad. 7. a.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Henning Andersen                                                                                Ønsker ikke genvalg
Jesper Dolmer                                                                                      Modtager genvalg
Søren Kristensen                                                                                  Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Jan Yderstræde                                                   Modtager valg


Ad. 7. b.        Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår:
1. Claus Hansen                                                                                   Modtager valg
2. Morten Christoffersen                                                                     Modtager valg

Ad. 8.            Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Aabybro.

Ad. 9.            Eventuelt

HUSK:          Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter indbetalt kontingent.

Bemærk følgende aktiviteter i 2023:

 • 15. marts kl. 19.00: Møde med formænd i klubber i klubben
 •   1. april kl. 08.30: Arbejdsdag
 • 16. april kl. 09.00: Åbningsmatch
 • 23. april Golfens Dag og Åbent Hus kl. 11.00-14.00

          Øvrige arrangementer og turneringer kan ses på turneringsplanen og klubbens   hjemmeside.